+48 77/40-40-248 fax +48 77/40-40-250 sekretariat@zoznamyslow.pl

Zawiadomienie

wrz 23, 2020 | Dla wspólników

Działając w imieniu i na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Namysłowie, w oparciu o art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 07.10.2020 r., godz. 10.00. Posiedzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A.

Przewiduje się następujący porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w składzie:
  a) Przewodniczącego Zgromadzenia, oraz
  b) Sekretarza Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia – na podstawie listy obecności oraz wysłanych zawiadomień – prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad (Uchwała nr 20/2020).
 5. Wybór komisji skrutacyjnej (Uchwała nr 21/2020).
 6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawie:
  – odwołania dotychczasowego członka Rady Nadzorczej – Pani Alexandry Rudzkiej (Uchwała nr 22/2020),
  – powołania Pani Ilony Mróz na stanowisko członka Rady Nadzorczej (Uchwała nr 23/2020).
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki
Krzysztof Kuchczyński – Prezes Zarządu
Jerzy Ceglecki – Zastępca Prezesa Zarządu

?
?
Skip to content