+48 77/40-40-248 fax +48 77/40-40-250 sekretariat@zoznamyslow.pl

KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający przekazuje następujące informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
 • Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Namysłowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych –Pana Grzegorza Szajerkę i Z-cę Inspektora Ochrony Danych Pana Davida Kowalskiego, z którymi można się skontaktować na adres Administratora pod adresem e-mail: iod@zoznamyslow.pl.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. przeprowadzenia działań i czynności związanym z niniejszym konkursem ofert.
 • Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy -Prawo zamówień publicznych, przez okres5 lat od dnia zakończenia przedmiotowego postępowania;
 • W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (art. 22 RODO);
 • Wykonawca posiada następujące uprawnienia:
  −na podstawie art. 15 RODO -prawo dostępu do danych osobowych,
  −na podstawie art. 16 RODO -prawo do sprostowania danych osobowych;
  −na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  −prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących osób narusza przepisy RODO;
 • Wykonawcy nie przysługuje:
  −w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  −prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  −na podstawie art. 21 RODO -prawo do wniesienia sprzeciwu co doprzetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
?
?
Skip to content