+48 77/40-40-248 fax +48 77/40-40-250 sekretariat@zoznamyslow.pl

KLAUZULA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Namysłowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (dalej „Administrator”) z siedzibą przy ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Grzegorza Szajerkę i Z-cę Inspektora Ochrony Danych Pana Davida Kowalskiego, z którymi można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@zoznamyslow.pl.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwanego powszechnie RODO), art. 25 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 32 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dane papierowe i elektroniczne zbierane są w minimalnym zakresie, koniecznym dla realizacji ustawowych obowiązków, w celu weryfikacji uprawnień do uzyskania i rozliczania zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia świadczeń, zgodnie z Ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawą z 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dane osobowe pacjentów przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami prawa, w tym z RODO, z zasadami etyki zawodowej i poufności.
 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 159 z późn. zm.) Namysłowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. jako administrator przechowuje dokumentację medyczną pacjentów przez:
 1. Okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu. Od tej ustawowej zasady przewidziane są wyjątki,
 2. W przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 3. Zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je wykonano,
 4. Skierowania na badania lub zlecenia lekarza są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia medycznego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia,
 5. Dokumentacja medyczna dzieci do ukończenia 2 lat jest przechowywana przez okres 22 lat, czyli do 24 roku życia małego pacjenta.
 6. Dokumentacja medyczna jest niszczona przez Namysłowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. po upływie wskazanych wyżej okresów. Zniszczenie to również przetworzenie uniemożliwiające identyfikację pacjenta. Taka dokumentacja może być przed zniszczeniem wydana pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie upoważnionej przez pacjenta do uzyskania dokumentacji na ich wniosek.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa, w tym organy publiczne (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, organy kontroli państwowej), jednostki organizacyjne i osoby wykonujące zadania na zlecenie lub pod nadzorem administratora, w tym usługi outsourcingowe, jak również podmioty współpracujące z administratorem w zakresie świadczenia usług medycznych (np. podmioty wykonujące badania diagnostyczne, laboratoria medyczne).
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo wycofania zgody. Skorzystanie z powyższego uprawnienia może być całkowicie lub częściowo wyłączone, jeśli przepis prawa stanowi inaczej.
 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Administrator danych nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

?
?
Skip to content