+48 77/40-40-248 fax +48 77/40-40-250 sekretariat@zoznamyslow.pl

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

sie 11, 2020 | Dla wspólników

Działając w imieniu i na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Namysłowie, w oparciu o art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 03.09.2020 r., godz. 10.00. Posiedzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A.

Przewiduje się następujący porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przez osobę przez niego upoważnioną.
 2. Wybór prezydium Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w składzie:
 3. Przewodniczącego Zgromadzenia, oraz
 4. Sekretarza Zgromadzenia.
 5. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia – na podstawie listy obecności oraz wysłanych zawiadomień – prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad (Uchwała nr 4/2020).
 7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
 8. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. oraz
 9. sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. wraz z wnioskiem o pokrycie straty za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
 10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
 11. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie:
 12. przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.,
 13. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.,
 14. przyjęcia wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.,
 15. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
 16. Wybór komisji skrutacyjnej (Uchwała nr 5/2020).
 17. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawie:
 18. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. (Uchwała nr 6/2020),
 19. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. (Uchwała nr 7/2020),
 20. pokrycia straty za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. (Uchwała nr 8/2020),
 21. udzielenia Panu Krzysztofowi Kuchczyńskiem – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. (Uchwała nr 9/2020),
 22. udzielenia Panu Jerzemu Cegleckiemu – Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. (Uchwała nr 10/2020),
 23. udzielenia Panu Andrzejowi Galla – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2019 r. do 24.01.2019 r. (Uchwała nr 11/2020),
 24. udzielenia Pani Iwonie Waszczuk – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres 01.01.2019 r. do 24.01.2019 r. (Uchwała nr 12/2020),
 25. udzielenia Panu Mirosławowi Wójciak – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2019 r. do 24.01.2019 r. (Uchwała nr 13/2020),
 26. udzielenia Panu Arturowi Masiowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 24.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (Uchwała nr 14/2020),
 27. udzielenia Panu Wojciechowi Kucypera – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 24.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (Uchwała nr 15/2020),
 28. udzielenia Pani Alexandrze Rudzkiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres 24.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (Uchwała nr 16/2020),
 29. dalszego istnienia Spółki (Uchwała nr 17/2020),
 30. wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy (Uchwała nr 18/2020),
 31. przystąpienia do procedury zmiany formy prawnej Namysłowskiego Centrum Zdrowia – przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Uchwała nr 19/2020).
 32. Sprawy różne.
 33. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki
Krzysztof Kuchczyński – Prezes Zarządu
Jerzy Ceglecki – Zastępca Prezesa Zarządu

?
?
Skip to content