+48 77/40-40-248 fax +48 77/40-40-250 sekretariat@zoznamyslow.pl

Zawiadomienie

lis 12, 2020 | Dla wspólników

Działając w imieniu i na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Namysłowie, w oparciu o art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 listopada r., godz. 10.00. Posiedzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A.

Przewiduje się następujący porządek obrad Zgromadzenia:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  2. Wybór prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w składzie:
  3. Przewodniczącego Zgromadzenia, oraz
  4. Sekretarza Zgromadzenia.
  5. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia – na podstawie listy obecności oraz wysłanych zawiadomień – prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Wybór komisji skrutacyjnej.
  8. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie przekształcenia Spółki.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie obrad.

 Zarząd Spółki:

Krzysztof Kuchczyński – Prezes Zarządu

Ilona Mróz – Zastępca Prezesa Zarządu”

?
?
Skip to content