+48 77/40-40-248 fax +48 77/40-40-250 sekretariat@zoznamyslow.pl

OGŁOSZENIE

mar 7, 2021 | Informacje

Działając w imieniu i na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie (dawniej Namysłowskiego Centrum Zdrowia SA), pragnę poinformować, iż z dniem 04.01.2021 r. uległa zmianie forma prawna prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, a tj. doszło do przekształcenia Spółki Akcyjnej: Namysłowskie Centrum Zdrowia SA z siedzibą w Namysłowie (Spółki Przekształcanej) w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością: Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie (Spółkę Przekształconą). Spółka posługuje się nowym nr KRS: 876551.

Do przekształcenia doszło na podstawie art. 551 i nast. Kodeksu spółek handlowych. Nastąpiła sukcesja generalna praw i obowiązków. Majątek (wszystkie składniki majątku – aktywa i pasywa) Spółki Przekształcanej stały się majątkiem Spółki Przekształconej. Spółce Przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej. Co do zasady, Spółka Przekształcona stała się podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji, ulg, które zostały przyznane Spółce przed jej przekształceniem. Występuje kontynuacja praw i zobowiązań Spółki Przekształcanej w Spółce Przekształconej, a działalność prowadzona przez Spółkę Przekształconą będzie kontynuowana w zakresie, w jakim prowadzona była przez Spółkę Przekształconą. Akcjonariusze Spółki Przekształcanej – z dniem przekształcenia – stali się Wspólnikami Spółki Przekształconej (nie uległa zmianie struktura udziałowców). Wskutek przekształcenia doszło do zmiany brzmienia firmy Spółki, tj. z brzmienia: „Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna” na „Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Od Dnia Przekształcenia Spółka Przekształcona prowadzi swą działalność w dotychczasowy sposób, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa właściwych dla zmienionej formy prawnej spółki, tj. dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej jest równy kapitałowi zakładowemu Spółki Przekształcanej, a wszyscy Akcjonariusze Spółki Przekształcanej stali się Wspólnikami Spółki Przekształconej. Udziały w Spółce Przekształconej zostały przyznane wszystkim Akcjonariuszom NCZ SA z siedzibą w Namysłowie, proporcjonalnie i odpowiednio do ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki Przekształcanej, według wymiany 1:1 za wszystkie akcje.

Za Zarząd Spółki:
Mirosław Wójciak – Prezes Zarządu

?
?
Skip to content