+48 77/40-40-248 fax +48 77/40-40-250 sekretariat@zoznamyslow.pl

„PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM PRZEKSZTAŁCENIU NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

paź 19, 2020 | Dla wspólników

Działając w imieniu i na rzecz Spółki Przekształcanej – Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej, na podstawie art. 560 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamiamy po raz pierwszy o planowanym przekształceniu Spółki Przekształcanej w spółkę Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółkę Przekształconą). Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przekształcanej zamierza podjąć uchwałę o przekształceniu Spółki Przekształcanej w dniu 26.11.2020 r.

Ponadto:

 • wskazujemy następujące istotne elementy planu przekształcenia:
 1. przekształcenie NCZ SA z siedzibą w Namysłowie (Spółka Przekształcana) zostanie dokonane w trybie i na zasadach określonych w art. 551 i nast. ksh poprzez zmianę formę działalności prowadzonej przez Spółkę, tj. przekształcenie ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
 2. majątek (wszystkie składniki majątku – aktywa i pasywa) Spółki Przekształcanej stanie się majątkiem Spółki Przekształconej;
 3. Spółce Przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej, nastąpi kontynuacja praw i zobowiązań Spółki Przekształcanej w Spółce Przekształconej. Od Dnia Przekształcenia Spółka Przekształcona będzie prowadziła swoją działalność w dotychczasowy sposób, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa właściwych dla zmienionej formy prawnej spółki, tj. dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 4. Akcjonariusze Spółki Przekształcanej – z dniem przekształcenia – staną się Wspólnikami Spółki Przekształconej. Wobec faktu, iż w Spółce Przekształcanej Akcjonariusze nie zostali szczególnie uprzywilejowani, nie przewiduje się również przyznawania Akcjonariuszom Spółki Przekształcanej jakichkolwiek szczególnych praw w Spółce Przekształconej;
 5. kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie równy kapitałowi zakładowemu Spółki Przekształcanej i wynosić będzie: 5.096.000,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzielić się będzie na 50.960 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy;
 6. kapitał zapasowy Spółki Przekształcanej stanie się kapitałem zapasowym Spółki Przekształconej;
 7. wartość majątku Spółki Przekształcanej na dzień 01.09.2020 r. obliczona jako księgowa wartość aktywów netto wynosi: 370.933,24 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 24/100);
 8. wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej na dzień 01.09.2020 r. wynosi: 7.288.126,77 zł (słownie: siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 77/100);
 9. wszyscy Akcjonariusze Spółki Przekształcanej staną się Wspólnikami Spółki Przekształconej. Udziały w Spółce Przekształconej zostaną przyznane wszystkim dotychczasowym Akcjonariuszom NCZ SA z siedzibą w Namysłowie, proporcjonalnie i odpowiednio do ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki Przekształcanej, według wymiany 1:1 (dalej „Stosunek Wymiany Udziałów”) za wszystkie akcje (akcje wszystkich serii). Każdy z Akcjonariuszy Spółki Przekształcanej otrzyma udziały w Spółce Przekształconej w stosunku wymiany 1:1, to znaczy za 1 (jedną) akcję Spółki Przekształcanej zostanie przyznany 1 (jeden) udział w Spółce Przekształconej. Przyznanie udziałów w Spółce Przekształconej nie będzie wiązało się z obowiązkiem wniesienia dopłat;
 • wskazujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma obowiązku poddania biegłemu rewidentowi planu przekształcenia w zakresie poprawności i rzetelności oraz w celu ustalenia, czy wycena składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Przekształcanej jest rzetelna, a tym samym, nie ma obowiązku sporządzenia przez biegłego rewidenta w tym zakresie opinii;
 • informujemy, że dokumenty wskazane w art. 560 § 2 Kodeksu spółek handlowych, tj.: plan przekształcenia wraz z załącznikami (tj. projektem uchwały w sprawie przekształcenia spółki, w tym projektem umowy spółki przekształconej, wyceną składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Przekształcanej, sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie Akcjonariuszom planu przekształcenia przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe) zostaną udostępnione w siedzibie Spółki w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4 (Budynek Administracji) w godzinach od 08.00 do 15.00 od dnia 19.10.2020 r.

Zarząd Spółki:
Krzysztof Kuchczyński – Prezes Zarządu
Jerzy Ceglecki – Zastępca Prezesa Zarządu”

?
?
Skip to content