PROJEKT E-USŁUGI

RPOPLOPOEFSI

2 marca 2018 r.

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Namysłowie odbyło się  wręczenie umowy na realizację projektu pn.” Rozwój elektronicznych usług publicznych z zakresu e-zdrowia w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna”.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Oś Priorytetowa X Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Działanie 10.3 E – usługi publiczne.

Całkowita wartość projektu 2 758 375,66 zł brutto, wartość dofinansowania 2 344 619,30 zł brutto 85%.

Projekt pn. ”Rozwój elektronicznych usług publicznych z zakresu e-zdrowia w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna”

RPOPLOPOEFSI

Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.  Rozwój elektronicznych usług publicznych z zakresu e-zdrowia w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna”

Nr Umowy: RPOP.10.03.00-16-0006/17-00

Wnioskodawca: Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna

Wartość projektu : 2 758 375,66 PLN

Dofinansowanie z UE: 2 344 619,30 PLN

Cele projektu:

Celem projektu jest zaoferowanie obecnym i przyszłym pacjentom Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna swobodnego dostępu do szeregu e-usług publicznych z zakresu e-zdrowia, które będą usprawniać i ułatwiać korzystanie z usług medycznych oferowanych przez Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A. Pacjenci zyskają możliwość kompleksowego załatwienia szeregu spraw bez konieczności przybycia do Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. Celem powiązanym jest wzrost efektywności zarządzania w Namysłowskim Centrum Zdrowia S.A. jako organizacji, a w szczególności optymalizacja wykorzystania posiadanych zasobów – tak, aby móc oferować usługi medyczne najwyższej jakości, w maksymalnym zakresie i dla maksymalnej liczby pacjentów.

Planowane efekty:

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do: – usprawnienia wewnętrznej komunikacji elektronicznej, – przyspieszenia przepływu informacji, która pozwoli na optymalizację wewnętrznych procesów w NCZ S.A., – ułatwi dostęp do usług publicznych świadczonych elektornicznie przez NCZ S.A.

Efektem realizacji projektu będzie poprawa dostępności i jakości specjalistycznych usług medycznych Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. dla lokalnej społeczności. Ponadto, w/w usługi z zakresu e-zdrowia przyczynią się do likwidowania nierówności w dostępie do usług publicznych, w szczególności osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym i społecznym. Świadczone usługi będą dostępne dla każdego i z każdego miejsca.