Dla Akcjonariuszy

Informacje dla Akcjonariuszy


(opublikowano dn. 23.09.2020)

Zawiadomienie

Działając w imieniu i na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Namysłowie, w oparciu o art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 07.10.2020 r., godz. 10.00. Posiedzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A.

Przewiduje się następujący porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w składzie:
  a) Przewodniczącego Zgromadzenia, oraz
  b) Sekretarza Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia – na podstawie listy obecności oraz wysłanych zawiadomień – prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad (Uchwała nr 20/2020).
 5. Wybór komisji skrutacyjnej (Uchwała nr 21/2020).
 6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawie:
  – odwołania dotychczasowego członka Rady Nadzorczej – Pani Alexandry Rudzkiej (Uchwała nr 22/2020),
  – powołania Pani Ilony Mróz na stanowisko członka Rady Nadzorczej (Uchwała nr 23/2020).
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki
Krzysztof Kuchczyński – Prezes Zarządu
Jerzy Ceglecki – Zastępca Prezesa Zarządu


(opublikowano dn. 23.09.2020)

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce w związku z procedurą dematerializacją akcji

Działając w imieniu i na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Namysłowie, ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 314007, NIP: 752-12-28-193, REGON: 160216463, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 1 pkt 8 w zw. z art. 16 ust. 1 i 2, art. 17 oraz art. 23 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) w zw. z art. 43 pkt 3 i 4 oraz art. 76 ustawy z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), Zarząd wzywa Akcjonariusza NCZ SA do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

Na podstawie złożonych dokumentów dokonane zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który to rejestr – zgodnie z Uchwałą nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NCZ SA z dnia 03.09.2020 r. w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy – prowadzony będzie przez Dom Maklerski Bank Ochrony Środowiska SA.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z ww. ustawą:

 1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji kierowane jest do Akcjonariuszy pięciokrotnie (mimo złożenia przez Akcjonariusza dokumentów w Spółce), w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.
 2. Spółka udostępnia informację o wezwaniu Akcjonariuszy na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z Akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż 3 lata od dnia pierwszego wezwania.
 3. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
 4. Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.
 5. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31.03.2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.
 6. Po dniu 31.03.2021 r. wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Zarząd Spółki
Krzysztof Kuchczyński – Prezes Zarządu
Jerzy Ceglecki – Zastępca Prezesa Zarządu


(opublikowano dn. 11.08.2020)

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Działając w imieniu i na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Namysłowie, w oparciu o art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 03.09.2020 r., godz. 10.00. Posiedzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A.

Przewiduje się następujący porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przez osobę przez niego upoważnioną.
 2. Wybór prezydium Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w składzie:
 3. Przewodniczącego Zgromadzenia, oraz
 4. Sekretarza Zgromadzenia.
 5. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia – na podstawie listy obecności oraz wysłanych zawiadomień – prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad (Uchwała nr 4/2020).
 7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
 8. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. oraz
 9. sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. wraz z wnioskiem o pokrycie straty za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
 10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
 11. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie:
 12. przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.,
 13. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.,
 14. przyjęcia wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.,
 15. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
 16. Wybór komisji skrutacyjnej (Uchwała nr 5/2020).
 17. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawie:
 18. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. (Uchwała nr 6/2020),
 19. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. (Uchwała nr 7/2020),
 20. pokrycia straty za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. (Uchwała nr 8/2020),
 21. udzielenia Panu Krzysztofowi Kuchczyńskiem – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. (Uchwała nr 9/2020),
 22. udzielenia Panu Jerzemu Cegleckiemu – Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. (Uchwała nr 10/2020),
 23. udzielenia Panu Andrzejowi Galla – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2019 r. do 24.01.2019 r. (Uchwała nr 11/2020),
 24. udzielenia Pani Iwonie Waszczuk – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres 01.01.2019 r. do 24.01.2019 r. (Uchwała nr 12/2020),
 25. udzielenia Panu Mirosławowi Wójciak – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2019 r. do 24.01.2019 r. (Uchwała nr 13/2020),
 26. udzielenia Panu Arturowi Masiowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 24.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (Uchwała nr 14/2020),
 27. udzielenia Panu Wojciechowi Kucypera – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 24.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (Uchwała nr 15/2020),
 28. udzielenia Pani Alexandrze Rudzkiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres 24.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (Uchwała nr 16/2020),
 29. dalszego istnienia Spółki (Uchwała nr 17/2020),
 30. wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy (Uchwała nr 18/2020),
 31. przystąpienia do procedury zmiany formy prawnej Namysłowskiego Centrum Zdrowia – przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Uchwała nr 19/2020).
 32. Sprawy różne.
 33. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki
Krzysztof Kuchczyński – Prezes Zarządu
Jerzy Ceglecki – Zastępca Prezesa Zarządu