Dla Akcjonariuszy

Informacje dla Akcjonariuszy


(opublikowano dn. 12.11.2020 r.)

Zawiadomienie

Działając w imieniu i na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Namysłowie, w oparciu o art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 listopada r., godz. 10.00. Posiedzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A.

Przewiduje się następujący porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w składzie:
 3. Przewodniczącego Zgromadzenia, oraz
 4. Sekretarza Zgromadzenia.
 5. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia – na podstawie listy obecności oraz wysłanych zawiadomień – prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Wybór komisji skrutacyjnej.
 8. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie przekształcenia Spółki.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

 Zarząd Spółki:

Krzysztof Kuchczyński – Prezes Zarządu

Ilona Mróz – Zastępca Prezesa Zarządu”


(opublikowano dn. 12.11.2020 r.)

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce w związku z procedurą dematerializacją akcji

Działając w imieniu i na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Namysłowie, ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 314007, NIP: 752-12-28-193, REGON: 160216463, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 1 pkt 8 w zw. z art. 16 ust. 1 i 2, art. 17 oraz art. 23 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) w zw. z art. 43 pkt 3 i 4 oraz art. 76 ustawy z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), Zarząd wzywa Akcjonariusza NCZ SA do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

Na podstawie złożonych dokumentów dokonane zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który to rejestr – zgodnie z Uchwałą nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NCZ SA z dnia 03.09.2020 r. w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy – prowadzony będzie przez Dom Maklerski Bank Ochrony Środowiska SA.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z ww. ustawą:

 1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji kierowane jest do Akcjonariuszy pięciokrotnie (mimo złożenia przez Akcjonariusza dokumentów w Spółce), w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.
 2. Spółka udostępnia informację o wezwaniu Akcjonariuszy na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z Akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż 3 lata od dnia pierwszego wezwania.
 3. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
 4. Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.
 5. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31.03.2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.
 6. Po dniu 31.03.2021 r. wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Zarząd Spółki:

Krzysztof Kuchczyński – Prezes Zarządu

Ilona Mróz – Zastępca Prezesa Zarządu”


(opublikowano dn. 04.11.2020)

„DRUGIE ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM PRZEKSZTAŁCENIU NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

Działając w imieniu i na rzecz Spółki Przekształcanej – Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej, na podstawie art. 560 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamiamy po raz drugi o planowanym przekształceniu Spółki Przekształcanej w spółkę Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółkę Przekształconą). Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przekształcanej zamierza podjąć uchwałę o przekształceniu Spółki Przekształcanej w dniu 26.11.2020 r.

Ponadto:

1) wskazujemy następujące istotne elementy planu przekształcenia:

a) przekształcenie NCZ SA z siedzibą w Namysłowie (Spółka Przekształcana) zostanie dokonane w trybie i na zasadach określonych w art. 551 i nast. ksh poprzez zmianę formę działalności prowadzonej przez Spółkę, tj. przekształcenie ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;

b) majątek (wszystkie składniki majątku – aktywa i pasywa) Spółki Przekształcanej stanie się majątkiem Spółki Przekształconej;

c) Spółce Przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej, nastąpi kontynuacja praw i zobowiązań Spółki Przekształcanej w Spółce Przekształconej. Od Dnia Przekształcenia Spółka Przekształcona będzie prowadziła swoją działalność w dotychczasowy sposób, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa właściwych dla zmienionej formy prawnej spółki, tj. dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

d) Akcjonariusze Spółki Przekształcanej – z dniem przekształcenia – staną się Wspólnikami Spółki Przekształconej. Wobec faktu, iż w Spółce Przekształcanej Akcjonariusze nie zostali szczególnie uprzywilejowani, nie przewiduje się również przyznawania Akcjonariuszom Spółki Przekształcanej jakichkolwiek szczególnych praw w Spółce Przekształconej;

e) kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie równy kapitałowi zakładowemu Spółki Przekształcanej i wynosić będzie: 5.096.000,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzielić się będzie na 50.960 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy;

f) kapitał zapasowy Spółki Przekształcanej stanie się kapitałem zapasowym Spółki Przekształconej;

g) wartość majątku Spółki Przekształcanej na dzień 01.09.2020 r. obliczona jako księgowa wartość aktywów netto wynosi: 370.933,24 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 24/100);

h) wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej na dzień 01.09.2020 r. wynosi: 7.288.126,77 zł (słownie: siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 77/100);

i) wszyscy Akcjonariusze Spółki Przekształcanej staną się Wspólnikami Spółki Przekształconej. Udziały w Spółce Przekształconej zostaną przyznane wszystkim dotychczasowym Akcjonariuszom NCZ SA z siedzibą w Namysłowie, proporcjonalnie i odpowiednio do ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki Przekształcanej, według wymiany 1:1 (dalej „Stosunek Wymiany Udziałów”) za wszystkie akcje (akcje wszystkich serii). Każdy z Akcjonariuszy Spółki Przekształcanej otrzyma udziały w Spółce Przekształconej w stosunku wymiany 1:1, to znaczy za 1 (jedną) akcję Spółki Przekształcanej zostanie przyznany 1 (jeden) udział w Spółce Przekształconej. Przyznanie udziałów w Spółce Przekształconej nie będzie wiązało się z obowiązkiem wniesienia dopłat;

2) wskazujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma obowiązku poddania biegłemu rewidentowi planu przekształcenia w zakresie poprawności i rzetelności oraz w celu ustalenia, czy wycena składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Przekształcanej jest rzetelna, a tym samym, nie ma obowiązku sporządzenia przez biegłego rewidenta w tym zakresie opinii;

3) informujemy, że dokumenty wskazane w art. 560 § 2 Kodeksu spółek handlowych, tj.: plan przekształcenia wraz z załącznikami (tj. projektem uchwały w sprawie przekształcenia spółki, w tym projektem umowy spółki przekształconej, wyceną składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Przekształcanej, sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie Akcjonariuszom planu przekształcenia przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe) zostaną udostępnione w siedzibie Spółki w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4 (Budynek Administracji) w godzinach od 08.00 do 15.00 od dnia 19.10.2020 r.

Zarząd Spółki:

Krzysztof Kuchczyński – Prezes Zarządu
Ilona Mróz – Zastępca Prezesa Zarządu”


(opublikowano dn. 26.10.2020)

„Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce w związku z procedurą dematerializacją akcji

Działając w imieniu i na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Namysłowie, ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 314007, NIP: 752-12-28-193, REGON: 160216463, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 1 pkt 8 w zw. z art. 16 ust. 1 i 2, art. 17 oraz art. 23 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) w zw. z art. 43 pkt 3 i 4 oraz art. 76 ustawy z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), Zarząd wzywa Akcjonariusza NCZ SA do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

Na podstawie złożonych dokumentów dokonane zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który to rejestr – zgodnie z Uchwałą nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NCZ SA z dnia 03.09.2020 r. w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy – prowadzony będzie przez Dom Maklerski Bank Ochrony Środowiska SA.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z ww. ustawą:

 1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji kierowane jest do Akcjonariuszy pięciokrotnie (mimo złożenia przez Akcjonariusza dokumentów w Spółce), w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.
 2. Spółka udostępnia informację o wezwaniu Akcjonariuszy na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z Akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż 3 lata od dnia pierwszego wezwania.
 3. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
 4. Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.
 5. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31.03.2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.
 6. Po dniu 31.03.2021 r. wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Zarząd Spółki:
Krzysztof Kuchczyński – Prezes Zarządu
Jerzy Ceglecki – Zastępca Prezesa Zarządu”


(opublikowano dn. 19.10.2020)

„W związku z rozpoczętym procesem zmiany formy prawnej Spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia SA z siedzibą w Namysłowie – tj. przekształcenia ww. Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawiamy w załączeniu do komunikatu szczegółowy plan przekształcenia Spółki wraz z załącznikami.

Plan przekształcenia z załącznikami

Sprawozdanie finansowe dla celow przekształcenia

Zarząd Spółki:
Krzysztof Kuchczyński – Prezes Zarządu
Jerzy Ceglecki – Zastępca Prezesa Zarządu”


(opublikowano dn. 19.10.2020)

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM PRZEKSZTAŁCENIU NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

Działając w imieniu i na rzecz Spółki Przekształcanej – Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej, na podstawie art. 560 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamiamy po raz pierwszy o planowanym przekształceniu Spółki Przekształcanej w spółkę Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółkę Przekształconą). Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przekształcanej zamierza podjąć uchwałę o przekształceniu Spółki Przekształcanej w dniu 26.11.2020 r.

Ponadto:

 • wskazujemy następujące istotne elementy planu przekształcenia:
 1. przekształcenie NCZ SA z siedzibą w Namysłowie (Spółka Przekształcana) zostanie dokonane w trybie i na zasadach określonych w art. 551 i nast. ksh poprzez zmianę formę działalności prowadzonej przez Spółkę, tj. przekształcenie ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
 2. majątek (wszystkie składniki majątku – aktywa i pasywa) Spółki Przekształcanej stanie się majątkiem Spółki Przekształconej;
 3. Spółce Przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej, nastąpi kontynuacja praw i zobowiązań Spółki Przekształcanej w Spółce Przekształconej. Od Dnia Przekształcenia Spółka Przekształcona będzie prowadziła swoją działalność w dotychczasowy sposób, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa właściwych dla zmienionej formy prawnej spółki, tj. dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 4. Akcjonariusze Spółki Przekształcanej – z dniem przekształcenia – staną się Wspólnikami Spółki Przekształconej. Wobec faktu, iż w Spółce Przekształcanej Akcjonariusze nie zostali szczególnie uprzywilejowani, nie przewiduje się również przyznawania Akcjonariuszom Spółki Przekształcanej jakichkolwiek szczególnych praw w Spółce Przekształconej;
 5. kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie równy kapitałowi zakładowemu Spółki Przekształcanej i wynosić będzie: 5.096.000,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzielić się będzie na 50.960 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy;
 6. kapitał zapasowy Spółki Przekształcanej stanie się kapitałem zapasowym Spółki Przekształconej;
 7. wartość majątku Spółki Przekształcanej na dzień 01.09.2020 r. obliczona jako księgowa wartość aktywów netto wynosi: 370.933,24 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 24/100);
 8. wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej na dzień 01.09.2020 r. wynosi: 7.288.126,77 zł (słownie: siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 77/100);
 9. wszyscy Akcjonariusze Spółki Przekształcanej staną się Wspólnikami Spółki Przekształconej. Udziały w Spółce Przekształconej zostaną przyznane wszystkim dotychczasowym Akcjonariuszom NCZ SA z siedzibą w Namysłowie, proporcjonalnie i odpowiednio do ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki Przekształcanej, według wymiany 1:1 (dalej „Stosunek Wymiany Udziałów”) za wszystkie akcje (akcje wszystkich serii). Każdy z Akcjonariuszy Spółki Przekształcanej otrzyma udziały w Spółce Przekształconej w stosunku wymiany 1:1, to znaczy za 1 (jedną) akcję Spółki Przekształcanej zostanie przyznany 1 (jeden) udział w Spółce Przekształconej. Przyznanie udziałów w Spółce Przekształconej nie będzie wiązało się z obowiązkiem wniesienia dopłat;
 • wskazujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma obowiązku poddania biegłemu rewidentowi planu przekształcenia w zakresie poprawności i rzetelności oraz w celu ustalenia, czy wycena składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Przekształcanej jest rzetelna, a tym samym, nie ma obowiązku sporządzenia przez biegłego rewidenta w tym zakresie opinii;
 • informujemy, że dokumenty wskazane w art. 560 § 2 Kodeksu spółek handlowych, tj.: plan przekształcenia wraz z załącznikami (tj. projektem uchwały w sprawie przekształcenia spółki, w tym projektem umowy spółki przekształconej, wyceną składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Przekształcanej, sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie Akcjonariuszom planu przekształcenia przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe) zostaną udostępnione w siedzibie Spółki w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4 (Budynek Administracji) w godzinach od 08.00 do 15.00 od dnia 19.10.2020 r.

Zarząd Spółki:
Krzysztof Kuchczyński – Prezes Zarządu
Jerzy Ceglecki – Zastępca Prezesa Zarządu”


(opublikowano dn. 07.10.2020)

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce w związku z procedurą dematerializacją akcji

Działając w imieniu i na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Namysłowie, ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 314007, NIP: 752-12-28-193, REGON: 160216463, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 1 pkt 8 w zw. z art. 16 ust. 1 i 2, art. 17 oraz art. 23 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) w zw. z art. 43 pkt 3 i 4 oraz art. 76 ustawy z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), Zarząd wzywa Akcjonariusza NCZ SA do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

Na podstawie złożonych dokumentów dokonane zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który to rejestr – zgodnie z Uchwałą nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NCZ SA z dnia 03.09.2020 r. w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy – prowadzony będzie przez Dom Maklerski Bank Ochrony Środowiska SA.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z ww. ustawą:

 1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji kierowane jest do Akcjonariuszy pięciokrotnie (mimo złożenia przez Akcjonariusza dokumentów w Spółce), w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.
 2. Spółka udostępnia informację o wezwaniu Akcjonariuszy na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z Akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż 3 lata od dnia pierwszego wezwania.
 3. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
 4. Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.
 5. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31.03.2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.
 6. Po dniu 31.03.2021 r. wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Zarząd Spółki:
Krzysztof Kuchczyński – Prezes Zarządu
Jerzy Ceglecki – Zastępca Prezesa Zarządu


(opublikowano dn. 23.09.2020)

Zawiadomienie

Działając w imieniu i na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Namysłowie, w oparciu o art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 07.10.2020 r., godz. 10.00. Posiedzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A.

Przewiduje się następujący porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w składzie:
  a) Przewodniczącego Zgromadzenia, oraz
  b) Sekretarza Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia – na podstawie listy obecności oraz wysłanych zawiadomień – prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad (Uchwała nr 20/2020).
 5. Wybór komisji skrutacyjnej (Uchwała nr 21/2020).
 6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawie:
  – odwołania dotychczasowego członka Rady Nadzorczej – Pani Alexandry Rudzkiej (Uchwała nr 22/2020),
  – powołania Pani Ilony Mróz na stanowisko członka Rady Nadzorczej (Uchwała nr 23/2020).
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki
Krzysztof Kuchczyński – Prezes Zarządu
Jerzy Ceglecki – Zastępca Prezesa Zarządu


(opublikowano dn. 23.09.2020)

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce w związku z procedurą dematerializacją akcji

Działając w imieniu i na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Namysłowie, ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 314007, NIP: 752-12-28-193, REGON: 160216463, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 1 pkt 8 w zw. z art. 16 ust. 1 i 2, art. 17 oraz art. 23 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) w zw. z art. 43 pkt 3 i 4 oraz art. 76 ustawy z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), Zarząd wzywa Akcjonariusza NCZ SA do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

Na podstawie złożonych dokumentów dokonane zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który to rejestr – zgodnie z Uchwałą nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NCZ SA z dnia 03.09.2020 r. w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy – prowadzony będzie przez Dom Maklerski Bank Ochrony Środowiska SA.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z ww. ustawą:

 1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji kierowane jest do Akcjonariuszy pięciokrotnie (mimo złożenia przez Akcjonariusza dokumentów w Spółce), w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.
 2. Spółka udostępnia informację o wezwaniu Akcjonariuszy na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z Akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż 3 lata od dnia pierwszego wezwania.
 3. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
 4. Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.
 5. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31.03.2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.
 6. Po dniu 31.03.2021 r. wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Zarząd Spółki
Krzysztof Kuchczyński – Prezes Zarządu
Jerzy Ceglecki – Zastępca Prezesa Zarządu


(opublikowano dn. 11.08.2020)

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Działając w imieniu i na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Namysłowie, w oparciu o art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 03.09.2020 r., godz. 10.00. Posiedzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A.

Przewiduje się następujący porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przez osobę przez niego upoważnioną.
 2. Wybór prezydium Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w składzie:
 3. Przewodniczącego Zgromadzenia, oraz
 4. Sekretarza Zgromadzenia.
 5. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia – na podstawie listy obecności oraz wysłanych zawiadomień – prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad (Uchwała nr 4/2020).
 7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
 8. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. oraz
 9. sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. wraz z wnioskiem o pokrycie straty za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
 10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
 11. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie:
 12. przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.,
 13. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.,
 14. przyjęcia wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.,
 15. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
 16. Wybór komisji skrutacyjnej (Uchwała nr 5/2020).
 17. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawie:
 18. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. (Uchwała nr 6/2020),
 19. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. (Uchwała nr 7/2020),
 20. pokrycia straty za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. (Uchwała nr 8/2020),
 21. udzielenia Panu Krzysztofowi Kuchczyńskiem – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. (Uchwała nr 9/2020),
 22. udzielenia Panu Jerzemu Cegleckiemu – Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. (Uchwała nr 10/2020),
 23. udzielenia Panu Andrzejowi Galla – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2019 r. do 24.01.2019 r. (Uchwała nr 11/2020),
 24. udzielenia Pani Iwonie Waszczuk – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres 01.01.2019 r. do 24.01.2019 r. (Uchwała nr 12/2020),
 25. udzielenia Panu Mirosławowi Wójciak – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2019 r. do 24.01.2019 r. (Uchwała nr 13/2020),
 26. udzielenia Panu Arturowi Masiowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 24.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (Uchwała nr 14/2020),
 27. udzielenia Panu Wojciechowi Kucypera – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 24.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (Uchwała nr 15/2020),
 28. udzielenia Pani Alexandrze Rudzkiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres 24.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (Uchwała nr 16/2020),
 29. dalszego istnienia Spółki (Uchwała nr 17/2020),
 30. wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy (Uchwała nr 18/2020),
 31. przystąpienia do procedury zmiany formy prawnej Namysłowskiego Centrum Zdrowia – przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Uchwała nr 19/2020).
 32. Sprawy różne.
 33. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki
Krzysztof Kuchczyński – Prezes Zarządu
Jerzy Ceglecki – Zastępca Prezesa Zarządu